enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
oficials
Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació definitiva d'una Ordenança fiscal (14-2011)

Publicat al BOP de Tarragona núm. 211, del dia 13 de setembre de 2011, i al tauler d'anuncis, l'acord provisional pel qual s'aprova l'Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials, no s'han presentat al·legacions ni reclamacions de cap mena durant el termini de 30 dies en que ha estat exposat al públic.
En compliment del que disposa l'article 17.3 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'acord d'aprovació provisional es considera aprovat definitivament.
Tal com disposa l'article 17.4 de l'esmentat text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es publica l'ordenança aprovada.
En contra de l'acord de referència es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci al BOP de Tarragona.
Prades, 20 d'octubre de 2011. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Ordenança fiscal número CE-01
ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA
DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del que preveuen els articles 15, 34.3 i 58 de del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'estableix amb caràcter general aquesta Ordenança per a regular la imposició i ordenació de les contribucions especials que, com a tribut de caràcter finalista, pot exigir aquest Ajuntament.

Article 2. Fet imposable
1. Constituirà el fet imposable de les contribucions especials l'obtenció d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter municipal per part d'aquest Ajuntament o per les entitats que s'indiquen a l'article següent.
2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció serà independent del fet que les unes o els altres les utilitzin efectivament els subjectes passius.

Article 3. Consideració d'obres i serveis municipals
1. A l'efecte del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis municipals els següents:
a) Els que realitzi o estableixi aquest Ajuntament dins del seu àmbit de competència per atendre les seves finalitats. S'exclouen les obres realitzades per l'Ajuntament com a propietari dels seus béns patrimonials.
b) Els que realitzi o estableixi l'Ajuntament perquè altres entitats públiques els hi hagin atribuït, i aquells la titularitat dels quals, d'acord amb la llei, hagués assumit.
c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb aportacions econòmiques d'aquest Ajuntament.
2. Les obres i els serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu caràcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert:
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils el capital social dels quals aquest Ajuntament fos l'únic titular.
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament.
c) Associacions de contribuents.
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la seva recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de 
l'establiment o ampliació del servei per raó dels quals s'hagin establert.

Article 4. Imposició i ordenació de contribucions especials
L'Ajuntament podrà acordar la imposició i l'ordenació de contribucions especials, entre altres, i sempre que aquestes produeixin un benefici especial o augment de valor dels béns dels subjectes passius:
a) Per l'obertura de carrers i places i la pavimentació de les calçades.
b) Per la instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l'aigua, de xarxes de clavegueres i desguàs d'aigües residuals.
c) Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de distribució d'energia elèctrica.
d) Per l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i places ja obertes i pavimentades i per la modificació de les rasants.
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de rec de les vies públiques urbanes.
f) Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis.
g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.
h) Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d'aigües per al proveïment.
i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.
j) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció.
k) Per la realització d'obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys contra crescudes i inundacions i la regulació i desviació de cursos d'aigua.
l) Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de distribució d'aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de comunicació i informació.
m) Per la realització, l'establiment o ampliació d'altres obres o serveis municipals, quan de les mateixes derivi un benefici o augment de valor dels béns dels subjectes passius.
Aquesta relació és a títol enunciatiu i no limitatiu.
A
rticle 5. Subjectes passius
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària que es beneficiïn especialment per la realització de les obres o per l'establiment o ampliació dels serveis municipals que originin l'obligació de contribuir.
2. A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, es consideraran persones beneficiades especialment:
a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis que afectin béns immobles, els seus propietaris.
b) En les contribucions especials per realització d'obres, establiment o ampliació de serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats que en siguin titulars.
c) En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme d'aquest municipi.
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses subministradores que les hagin d'utilitzar.

Article 6. Identitat dels subjectes passius
1. Per a determinar la identitat dels subjectes passius, l'Ajuntament investigarà les dades que constin en els seus registres fiscals. A tal efecte, les contribucions especials han de recaure directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareixen com a propietàries d'immobles al padró de l'Impost sobre béns immobles o com a titulars d'explotacions o negocis a la matrícula de l'Impost sobre activitats econòmiques, sense perjudici, en ambdós casos, de la diferent titularitat que puguin acreditar els interessats mitjançant l'aportació del document que contingui el títol corresponent, en la data en què s'acabin les obres o en la data en què s'iniciï la prestació del servei.
En cas d'insuficiència de dades o de situació dubtosa, es liquidaran les contribucions especials directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la Propietat com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil, com a titulars de les explotacions o negocis afectats per les obres o serveis, en la data en què s'acabin o en la data en què comenci la seva prestació.
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de propietaris facilitarà a l'administració municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de participació en la comunitat, per tal de procedir a la liquidació de les quotes individuals. Si no es fa així, s'entendrà acceptat el fet que es liquidi una quota única, 
de la distribució de la qual se n'ocuparà la mateixa comunitat.
Article 7. Base imposable
1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per cent del cost que l'Ajuntament suporti per la realització de les obres o per l'establiment o ampliació dels serveis.
2. El cost esmentat estarà integrat pels conceptes següents:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de direcció d'obres, plans i programes tècnics.
b) L'import de les obres que s'han de realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels serveis.
c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d'ocupar les obres o serveis, llevat que es tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament a l'Ajuntament o d'immobles cedits en els termes que estableix l'article 145 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les administracions públiques, anteriorment regulat a l'article 77 de la Llei de patrimoni de l'Estat.
d) Les indemnitzacions que s'escaiguin per l'enderrocament de construccions, destrucció de plantacions, obres o instal·lacions i les que hagin d'abonar-se als arrendataris dels béns que s'hagin d'enderrocar o s'hagin d'ocupar.
e) L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan l'Ajuntament hagués de recórrer al crèdit per finançar la part que no cobreixen les contribucions especials o la que cobreixen en el cas del seu fraccionament general.
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el cost real resulta major o menor que el previst, hom prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes corresponents.
4. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 3.1.c) d'aquesta ordenança, o de les que realitzin els concessionaris amb aportacions de l'Ajuntament a què es refereix l'apartat 2.b) del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es determinarà en funció de l'import d'aquestes aportacions, sens perjudici de les que puguin imposar altres administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, es respectarà el límit del 90 per cent a què es refereix l'apartat primer d'aquest article.
5. Per tal de determinar la base imposable, s'entendrà per cost suportat per l'Ajuntament la quantia que resulta de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o auxilis que l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública o privada. S'exceptua el cas que la persona o entitat que aporti la subvenció o l'auxili tingui la condició de subjecte passiu. En aquest cas es procedirà d'acord amb el que s'indica en l'apartat 2 de l'article 10 d'aquesta ordenança general.

Article 8. Ponderació en la determinació de la base imposable
1. A l'acord d'ordenació, la Corporació determinarà el percentatge del cost de les obres, de l'establiment o ampliació del servei que constituirà, en cada cas concret, que representi la base imposable de la contribució especial de què es tracti, amb el límit, sempre, del 90 per cent a què es refereix l'article anterior.
2. Quan es tracti d'obres o serveis que, a més de produir un benefici especial o augment de valor dels béns dels subjectes passius, es trobin afectes al gaudiment general de la població, l'Ajuntament ponderarà el grau d'incidència de cada un dels interessos general i particular, a efectes de determinar la base imposable de les contribucions especials.

Article 9. Exempcions i bonificacions
1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals que els que estableixin disposicions amb rang de llei, o tractats o convenis internacionals.
2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos a què es refereix l'apartat anterior, així ho faran constar davant de l'Ajuntament, amb menció expressa del precepte que empara el seu dret.
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les quotes que haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si és el cas, l'import de les bonificacions, no es podran distribuir entre els altres subjectes passius.

Article 10. Quota tributària
1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius, tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, d'acord amb les regles següents:
a) Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament o de forma separada, com a mòduls de repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i el valor cadastral a l'efecte de l'Impost sobre béns Immobles.
b) Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, es podran distribuir entre les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi, proporcionalment a l'import de les primes recaptades en l'any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu superés el 5 per cent de l'import de les primes que aquest ha recaptat, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva amortització total.
c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 4.l) d'aquesta ordenança general, l'import total de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o empreses que les hagin d'utilitzar en raó a l'espai reservat a cada una o en proporció a la seva secció total, encara que no les usin immediatament.
2. En el cas que, per a la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels serveis municipals, s'atorgués una subvenció o auxili econòmic a qui tingués la condició de su
bjecte passiu de les contribucions especials, l'import d'aquesta subvenció es destinarà, primerament, a compensar la quota de la persona o entitat corresponent. L'excés, si n'hi hagués, s'aplicarà a reduir, proporcionalment, la quota de la resta de subjectes passius.

Article 11. Mòduls de repartiment
1. En tota mena d'obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes, trams o seccions de l'obra o servei no li correspongui una diferència anàloga en el grau d'utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del projecte corresponent es consideraran en conjunt als efectes del repartiment i, en conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals no s'atindrà únicament al cost especial del tram o secció que afecti immediatament a cada contribuent.
2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els metres lineals de façana dels immobles, s'entendrà per finques amb façana a la via pública no només les que estiguin edificades coincidint amb l'alineació exterior de la façana sinó també les que estan construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la seva situació en relació a la via pública que delimita aquella illa de cases i sigui objecte de l'obra. Conseqüentment, la longitud de la façana es mesurarà, en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l'edificació, dels patis oberts, de les zones de jardí o espais lliures.
3. Quan el trobament de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s'uneixin en una corba, es consideraran als efectes de la mesura de la longitud de la façana la meitat de la longitud del xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les longituds de les façanes immediates.
4. En el cas que l'import de les contribucions especials es repartís tenint en compte la seva superfície, aquesta s'entendrà referida a la superfície que ocupa en planta pel que fa a edificacions. Es podrà optar per aplicar superfície de parcel·la quan es tracti d'immobles que comptin amb zona enjardinada, celobert o similar, respectant en tot cas, es pr
incipis d'igualtat i justícia distributiva.
Article 12. Meritació
1. Les contribucions especials es meriten en el moment que les obres s'hagin realitzat o comenci la prestació del servei. Si les obres es poguessin fraccionar, la meritació es produirà per a cada un dels subjectes passius quan s'executen les obres corresponents a cada tram o fracció de l'obra.
2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada que s'hagi aprovat l'acord concret d'imposició i ordenació, l'Ajuntament podrà exigir el pagament per endavant de les contribucions especials en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No es podrà exigir la bestreta d'una nova anualitat si no s'han executat les obres per a les quals es va exigir la bestreta corresponent.
3. El moment de la meritació de les contribucions especials es tindrà en compte a l'efecte de determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es preveu en l'article 5 d'aquesta ordenança general, fins i tot quan en l'acord concret d'ordenació hi figuri com a subjecte passiu el qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i que hagués pagat les quotes de la bestreta, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 2 d'aquest article. Quan la persona que hi figuri com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació, i això se li hagi notificat, transmeti els drets sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en el període comprès entre l'aprovació d'aquest acord i el del naixement de la meritació, estarà obligada a notificar a l'administració municipal la transmissió efectuada, en el termini d'un mes des de la data de la transmissió i, si no ho feia, aquest Ajuntament podrà dirigir l'acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en l'expedient esmentat.
4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s'hagi iniciat la prestació del servei, hom procedirà a determinar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, i es giraran les liquidacions que corresponguin i es compensaran, com a lliurament a compte, els pagaments que s'hagin hagués realitzat com a bestreta. Aquesta determinació definitiva la realitzaran els òrgans competents del municipi, tot ajustant-se a les normes de l'acord concret d'ordenació del tribut per a l'obra o servei de què es tracti.
5. Si els pagaments realitzats com a bestreta els haguessin efectuat persones que no tenen la condició de subjectes passius en la data de la meritació del tribut o bé excedissin de la quota individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la devolució corresponent, llevat que l'interessat manifesti la seva conformitat amb la imputació a la quota de contribucions especials de l'import ingressat com a bestreta. En tot cas, serà objecte de devolució l'import ingressat com a bestreta que excedeixi de la quota definitiva.
Article 13. Acords d'imposició i d'ordenació
1. L'exacció de les contribucions especials precisarà l'adopció prèvia per part de l'Ajuntament de l'acord d'imposició en cada cas concret.
2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que hagi de pagar-se mitjançant contribucions especials, no es podrà executar fins que no s'hagi aprovat l'ordenació concreta d'aquestes.
3. L'acord d'ordenació, serà d'adopció inexcusable i contindrà la determinació del cost previst de les obres i serveis, de la quantitat que s'ha de repartir entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret es remetrà en les altres qüestions a aquesta ordenança general de contribucions especials.
4. Una vegada adoptats els acords d'imposició i l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i després de determinar les quotes que s'han de satisfer, aquestes es notificaran individualment a cada subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixen i, en el seu defecte, per edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que hagin de satisfer les persones beneficiades especialment, o les quotes assignades.

Article 14. Obres o serveis supramunicipals
1. Quan aquest municipi col·labori amb una altra entitat local en la realització de les obres o l'establiment o ampliació de serveis i sempre que s'imposin contribucions especials, s'observaran les regles següents:
a) Cada entitat conservarà les seves competències respectives conforme als acords concrets d'imposició i ordenació.
b) Si alguna de les entitats realitza les obres o estableix o amplia els serveis amb la col·laboració econòmica de l'altra, a la primera li correspondran la gestió i la recaptació de les contribucions especials, sense perjudici del que es disposa en la lletra a) anterior.
2. En la hipòtesi que l'acord concret d'ordenació no l'aprovés una d'aquestes entitats, la unitat d'actuació quedarà sense efecte, i cada una d'elles adoptarà, per separat, les decisions que s'escaiguin.

Article 15. Gestió, liquidació, inspecció i recaptació
La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es realitzaran en la forma, terminis i condicions que s'estableixen en la Llei d'hisendes locals, en la Llei general tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Article 16. Fraccionaments i ajornaments
1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, l'Ajuntament podrà concedir, a sol·licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc anys, havent-se de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de demora de les quantitats ajornades.
2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb l'import total de la quota tributària que li correspongui.
3. La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de provisió de constrenyiment per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos corresponents.
4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o fraccionament, mitjançant l'ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, a més dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia constituïda.
5. D'acord amb les condicions sòcio-econòmiques de la zona en la que es realitzin les obres, la seva naturalesa i el seu quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import de les quotes individuals, el municipi podrà acordar d'ofici el pagament fraccionat amb caràcter general per a tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos puguin, en qualsevol moment, anticipar els pagaments que considerin oportuns.
6. En allò no previst expressament en aquest article és d'aplicació supletòria el regulat a l'Ordenança Fiscal General del municipi, en matèria de fraccionaments i ajornaments, i en tot cas el que es regula a l'article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
7. No obstant el disposat en els apartats anteriors, en el cas de delegar-se la recaptació en voluntària i/o executiva en BASE-Gestió d'Ingressos, Organisme autònom de la Diputació de Tarragona, regiran en aquesta matèria les disposicions contingudes a l'Ordenança General de liquidació, inspecció, comprovació i recaptació dels ingressos de dret públic de l'organisme autònom de gestió d'ingressos de dret públic de la Diputació de Tarragona.

Article 17. Col·laboració ciutadana: Associació Administrativa de Contribuents
1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació administrativa de contribuents i podran promoure la realització d'obres o l'establiment o ampliació de serveis per part de l'Ajuntament, i es comprometran a pagar la part que s'hagi d'aportar a aquest municipi quan la seva situació financera no ho permetés, a més de la que els correspongui segons la naturalesa de l'obra o servei.
2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o ampliació de servei promoguts per l'Ajuntament podran, també, constituir-se en associació administrativa de contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les contribucions especials.

Article 18. Quòrum de constitució
Per a la vàlida constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix l'article anterior, l'acord l'haurà de prendre la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin, com a mínim, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer.
Article 19. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les contribucions especials, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i la resta de normativa aplicable.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes o facin remissió a la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris als quals es remeten.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada el dia 2 de setembre de 2011 i que ha quedat definitivament aprovada en data 20 d'octubre de 2011, començarà a regir en el moment de la seva publicació en el BOP de Tarragona i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles o els seus paràgrafs no modificats seguiran vigents.

Data Publicació 29/10/2011BOP 250 - Fascicle 1 Text de la Inserció:2011/12294 - AJUNTAMENT DE PRADES